min
Podział motyli
min
Zwyczajowo motyle dzielimy na dwie grupy: motyle nocne – ćmy (Heterocera) i motyle dzienne (Rhopalocera). Podział ten jest czysto umowny i nie ma podstaw naukowych. Niewątpliwą zaletą tej klasyfikacji jest jej prostota. more
Budowa zewnętrzna motyli
min
Ciało motyli jest wyraźnie podzielone na trzy części (tagmy): głowę, tułów i odwłok. Najbardziej charakterystycznym elementem motyli są ich szerokie i barwne skrzydła. more
Wędrówki motyli
min
Wiele gatunków motyli odbywa coroczne wędrówki, których długość w skrajnych wypadkach może wynosić wiele tysięcy kilometrów. more
GDZIE JESTEŚ:     O MOTYLACH >> zagrożenia >> gatunki chronione
minmin

Motyle chronione w ramach Natury 2000

min

09 kwietnia 2013

Sieć obszarów chronionych Natura 2000 powstała na skutek przyjęcia przez państwa Unii Europejskiej dwóch dyrektyw: tzw siedliskowej i ptasiej.

Dyrektywa Siedliskowa (ang. Habitat Directive) - najważniejszy (obok Dyrektywy Ptasiej z 1979 r.) akt prawny w dziedzinie ochrony przyrody przyjęty przez państwa Unii Europejskiej w 1992 roku (92/43/EWG). Obie dyrektywy nakładają na państwa UE obowiązek ochrony i zachowania tych gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, które są ważne w Europie z punktu widzenia jej bioróżnorodności.

Dyrektywa Siedliskowa zawiera 6 załączników:

I. - wykaz siedlisk przyrodniczych,
II. - wykaz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie specjalnych obszarów ochrony (SOO),
III. - wykaz kryteriów wymaganych do powołania wyżej wymienionych obszarów,
IV. - wykaz roślin i zwierząt wymagających ochrony,
V. - wykaz taksonów, które można eksploatować na określonych warunkach
VI. - lista niedozwolonych środków chwytania, transportowania i zabijania zwierząt.

Na podstawie gatunków i siedlisk (zał. I i II) oraz kryteriów z zał. III Dyrektywy na terenie państw UE były i są tworzone Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOOS), które wraz z Obszarami Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) tworzą wspomnianą już sieć Natura 2000.

Wykaz motyli, które występują w Polsce, z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony:

 • Krasopani hera - Callimorpha quadripunctata (gatunek priorytetowy),
 • Strzępotek edypus - Coenonympha oedippus,
 • Barczatka kataks - Eriogaster catax,
 • Przeplatka aurinia - Euphydryas aurinia,
 • Przeplatka maturna - Hypodryas maturna,
 • Czerwończyk nieparek - Lycaena dispar,
 • Modraszek nausitous - Maculinea nausithous,
 • Modraszek telejus - Maculinea teleius,

Większość gatunków wymienionych w niniejszym załączniku jest również wymieniona w Załączniku IV (oprócz Callimorpha quadripunctata i Euphydryas aurinia), zawierającym gatunki roślin i zwierząt ważnych dla wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony. Załącznik IV zawiera następujące gatunki motyli, które występują w Polsce:

 • Strzępotek hero - Coenonympha hero
 • Strzępotek edypus - Coenonympha oedippus
 • Górówka sudecka - Erebia sudetica
 • Barczatka kataks - Eriogaster catax
 • Przeplatka maturna  - Hypodryas maturna
 • Osadnik wielkooki  - Lopinga achine
 • Czerwończyk nieparek - Lycaena dispar
 • Modraszek arion - Maculinea arion
 • Modraszek nausitous  - Maculinea nausithous
 • Modraszek talejus - Maculinea teleius
 • Niepylak apollo - Parnassius apollo
 • Niepylak mnemozyna - Parnassius mnemosyne
 • Postojak wiesiołkowiec - Proserpinus proserpina
 • Zygzakowiec kokornakowiec - Zerynthia polyxena
FOTOGALERIE
http://eko.org.pl motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=4&kat=17&art=16 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=3&kat=13&art=6 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
e-mail: